โครงงานวิจัยเป็นวิชาที่เรียนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลทางสถิติ ปฏิบัติการโครงงาน การทดลอง ทดสอบโครงงาน ส่งรายงานและสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานโครงงาน

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางฟิสิกส์ ความรู้พื้นฐานทางรีโอโลยี่ สมบัติทางอีลาสติก พลาสติก วีสโคอีลาสติก ปัญหาการสัมผัส อากาศพลศาสตร์ ความเสียดทาน ลักษณะสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์

วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร นับว่าเป็นวิชาหลักที่สำคัญวิชาหนึ่งโดยเน้นไปที่เครื่องจัก เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และครอบคลุมไปถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์ด้วย ในระหว่างกระบวนการต่างๆ เหล่านี้มักเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการข่นถ่ายวัสดุระหว่างการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์วัดและควบคุมมากมายหลายชนิด

คุณลักษณะทางกลของวัสดุปริมาณมวล ชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ หลักการออกแบบและการใช้งาน เครื่องมือขนถ่ายประเภทโซ่ รางแขวน สายพาน เกลียวขนถ่าย กระพ้อลำเลียง รางเขย่า และการขนถ่ายด้วยลม

ศึกษาและปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร การเสียหายขณะขนถ่ายและขนส่ง การออกแบบกระบวนการผลิตหีบห่อ วัสดุบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้ ระบบการบรรจุและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์  ปัญหาและเทคโนโลยีในปัจจุบัน