หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น

คำอธิืบายรายวิชา

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ