เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบสร้างวงจรขยายสัญญาณในย่านความถี่ต่ำและย่านความถี่วิทยุ อีกทั้งศึกษาผลตอบสนองทางความถี่ของสัญญาณเสียง และศึกษาวงจรกำเนิดสัญญาณรูปพัลส์โดยวงจรป้อนกลับในรูปแบบต่างๆ

วิศวกรรมไมโครเวฟ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบการสื่อสารความถี่สูง การจะเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยการอ่านตำราภาษาไทยมีจำนวนน้อย และเนื้อหามีเพียงบ้างส่วน ไม่ครอบคลุมกับการเรียนในหลักสูตร หรือประกอบการอ่านเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปทดสอบเพื่อข้อรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร

เพื่อแนะนำให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นของ รายวิชา วงจรรวมแอนะล็อก ว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร ? วงจรรวมคืออะไร ? ในวงจรรวมมีอะไรบ้าง ?


 

อนุกรมฟูเรียร์  ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม  ทฤษฎีการแปลงลาปลาซ  คุณสมบัติของเมตริกซ์  การตั้งสมการหลายชั้นด้วยเมตริกซ์  สมมูลของเมตริกซ์  พีชคณิตเชิงเส้น  เวกเตอร์สเปส  การส่งคงรูป  การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม