ศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลย์เฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษาโครงสร้างจลภาคและมหภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม