รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องยนต์สันดาปภายใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาเขียนแบบวิศวกรรมนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นรายวิชาแรก ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านวิศวกรรม ที่ผู้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียน เป็นวิชาที่ถือได้
ว่ามีความสำคัญต่อวิชาชีพวิศวกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิศวกรคือผู้นำความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น สร้าง
อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือประดิษฐ์เครื่องมือที่คอย
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งก่อนที่จะลงมือสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ วิศกรในฐานะเป็น
ผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องนำสิ่งที่ตนเองคิดอยู่ในสมองสร้างออกมาเป็นภาพเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น เช่น
ผู้ผลิตหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า เพื่อให้เขาเหล่านั้น (รวมทั้งผู้ออกแบบด้วย) ช่วยกัน
พิจารณาว่าสิ่งของที่จะผลิตนั้นสามารถผลิตได้จริงหรือไม่ (โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการ
ผลิต (machine tools) ซึ่งจะได้เรียนในชั้นปีที่ 1) มีความแข็งแรงทางวิศวกรรมเพียงพอหรือยัง (ใช้
ความรู้ทางด้านกลศาสตร์วัสดุ (mechanics of material) ซึ่งจะได้เรียนในชั้นปีที่ 2 หรือ 3) ผลิตออก
มาแล้วคุ้มทุนกับที่ลงทุนไปหรือไม่ (ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารวิศวกรรม (engineering
management) ซึ่งจะได้เรียนประมาณชั้นปีที่ 3) ฯลฯ ซึ่งโดยปกติภาพที่สร้างออกมาครั้งแรกจาก
ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองนั้นจะเป็นภาพสเก็ตช์ก่อนเพราะสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถแก้ไขแบบที่คิดไว้ได้ง่าย จากนั้นเมื่อเกิดความมั่นใจในแบบที่คิดไว้แล้วจึงค่อยนำความรู้จาก
วิชาเขียนแบบวิศวกรรมมาใช้ เพื่อเขียนภาพของสิ่งของนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามหลักมาตราฐาน
สากล พร้อมที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป จะเห็นได้ว่าวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิต
ซึ่งวิศวกรทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้