1. เนื้อหาตามรายวิชา 04-554-009 วิชาดิจิตอลเทคนิค (โปรแกรมวิชาไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
  มีจุดมุ่งหมายรายวิชาดังนี้ 
  1. เข้าใจระบบตัวเลข กฎและวิธีการลดรูปพีชคณิตบูลีน
  2. เข้าใจคุณสมบัติของดิจตอลลอจิกเกทแบบต่างๆ
  3. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรคอมไบเนชั่น วงจรซีเควนเชียล
  4. เข้าใจวิธีการแปลงสัญญาณ ระหว่างสัญญาณดิจิตอลและอนาลอก
  5. เห็นความสำคัญของการนำวงจรดิจิตอลไปใช้งาน

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตามรายวิชา 04021205 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.อีสาน นครราชสีมา

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา          

      การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการออกแบบฉนวน การเกิดเบรกดาวน์ในไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง การประสานสัมพันธ์ฉนวน

การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับหน่วยวัดและเครื่องมือวัด มาตรฐาน การซีลด์ ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่สูงและต่ำ ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิคการวัดด้วยระบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน เทคนิคในการทำให้อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนดีขึ้น

องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีโหนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวของไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซนูซอยด์ แผนผังเฟสเซอร์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า การถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด

การประยุกต์ใช้ลาปลาซวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า