เป็นการสอนเทคนิคการทำข้อสอบวิชาแคลคูลัส สำหรับวิศวกร ที่นำเอาข้อสอบกลางภาค และปลายภาค ของปีที่ผ่าน ๆ มา มาแสดงวิธีทำและเฉลย ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ อดาษดา มั่นดี