เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบโลจิสติกส์ แนวคิดและโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การทดสอบการนำไปใช้งานและการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การกำหนดมาตรฐานสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และการบริหารงานในองค์กร แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการใช้ทรัพยากรระบบ จริยธรรมและผลกระทบของระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เทคโนโลยีมัลติมีเดียและสื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ การจัดองค์ประกอบทางกราฟิก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารมวลชน

หลักการออกแบบในการบูรณาการภาพและตัวอักษรให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำข้อมูลเข้า จัดหน้า และนำผลงานที่ได้มาพิมพ์เผยแพร่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ