แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และการบริหารงานในองค์กร แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการใช้ทรัพยากรระบบ จริยธรรมและผลกระทบของระบบสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสองมิติและสามมิติ การจัดองค์ประกอบทางกราฟิก และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารมวลชน

หลักการออกแบบในการบูรณาการภาพและตัวอักษรให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำข้อมูลเข้า จัดหน้า และนำผลงานที่ได้มาพิมพ์เผยแพร่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ