จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.    จุดมุ่งหมายของรายวิชา

        1.  รู้แนวคิดการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  

        2.  เข้าใจกลยุทธ์สำหรับการจัดการการตลาด การประยุกต์ใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ


2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  สามารถนำความรู้ไปจัดทำกลยุทธ์สำหรับการจัดการการตลาด การประยุกต์ใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ


3.    คำอธิบายรายวิชา

       การประยุกต์หลักคิดและหลักปฏิบัติทางการตลาดที่มีความจำเป็นต่อการท่องเที่ยวและการบริการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด โอกาสและกลยุทธ์สำหรับการจัดการการตลาด การประยุกต์ใช้การตลาดดิจิทัลโดยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง


จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1  บอกแนวคิดการบริการ  ความสำคัญ  ลักษณะของงานบริการ และคุณภาพการบริการ

           1.2  อธิบายแนวคิดด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ

           1.3  ประยุกต์ใช้หลักการจัดการในการดำเนินงานบริการสำหรับธุรกิจบริการ

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

          เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาและหลักการจัดการในการดำเนินงานธุรกิจบริการ

 

3. คำอธิบายรายวิชา

         ความสคัญของธุรกิจการบริการ แนวคิด คุณลักษณะของงานบริการ คุณภาพการบริการ การเชื่อมโยงทฤษฎีและแนวคิดทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ แนวทางการประยุกต์หลักการจัดการ การดเนินงานบริการสหรับธุรกิจบริการ