การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลววัติ เป็นการศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แบบพลวัติ
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยการใช้ภาษา สคริปต์ ต่าง ๆ  เช่น ภาษา พีเอชพี เอเอสพี เจเอสพี เป็นต้น
เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และกรณีศึกษาการใช้งานเว็บพลวัติในวงการธุรกิศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงค์สิสท์ ไบนารีทรี อัลกอริทึมพื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบต่าง ๆ  การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ