สรีรวิทยาพืช เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์พืช สรีรวิทยาพืช และชีวเคมีของพืช เมตาบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจน ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหาร กลไกการป้องกันตนเองของพืชและสารทุติยภูมิ การเติบโตของพืช กลไกการทำงานของฮอร์โมนพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตอบสนองต่อภาวะเครียดของสิ่งแวดล้อม

เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ ห้อง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ การเตรียมชิ้นส่วนพืช ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชเพื่อชักนำให้เพิ่มปริมาณต้นและชักนำต้นให้เกิดราก การย้ายปลูกและการดูแลรักษาหลังย้ายปลูก เทคโนโลยีใหม่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3.2 ให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3.3 มีทักษะปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3.4 พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชา และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา