สื่อวีดีทัศน์ตามประสงค์ รายวิชา รายวิชา English for Communication ภาคการศึกษาที่ 2/2561
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

สื่อวีดีทัศน์ตามประสงค์ รายวิชา รายวิชา Life and Social Quality Development ภาคการศึกษาที่ 2/2561
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

สื่อวีดีทัศน์ตามประสงค์ รายวิชา English Conversation for Daily Life ภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ตามประสงค์ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะ