การพิจารณาเลือกงานที่จะนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ถือเป็นแนวทางโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อวินิจฉัยว่าควรจะใช้คอมพิวเตอร์กับงานประเภทใด แทนการทำงานด้วยแรงคนจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว การพิจารณาตัดสินใจสำหรับหน่วยงานที่คิดจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ควรจะได้อาศัยการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) ในด้านอื่นๆ ให้มีความละเอียดถี่ถ้วนเพิ่มเติมอีกว่าจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อน ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยราชการกับวงงานธุรกิจนั้น อาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่นในวงงานธุรกิจมักจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-benefit) มากกว่าหน่วยราชการ เป็นต้น สำหรับการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 18 เดือน หรือมากกว่านี้ โดยเฉพาะพึงระลึกไว้ด้วยว่า จะต้องประเมินค่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนมากที่สุด