ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การต่อลงดิน แหล่งกำเนิดแสงโคมไฟฟ้า การออกแบบแสงสว่างและการประหยัดพลังงาน

 


ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดและค่าผิดพลาด หลักการทำงานเครื่องมือวัดไฟฟ้า การออกแบบวงจรการวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดแบบ แอนาล็อกและแบบดิจิตอล บริดจ์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำเนิดพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบแนวดิ่งและแนวตั้ง  เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน (HHO) เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าจากพืชพลังงาน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟด้วยแสงอาทิตย์ หรือวิทยาการเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

 


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำเนิดพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบแนวดิ่งและแนวตั้ง  เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน (HHO) เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าจากพืชพลังงาน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟด้วยแสงอาทิตย์ หรือวิทยาการเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ˆ

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การต่อลงดิน แหล่งกำเนิดแสงโคมไฟฟ้า การออกแบบแสงสว่างและการประหยัดพลังงาน