ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ต้นกำเนิดพลังงานทดแทน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยกังหันลมแบบแนวดิ่งและแนวตั้ง  เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน (HHO) เทคโนโลยีการกำเนิดไฟฟ้าจากพืชพลังงาน เทคโนโลยีการกำเนิดไฟด้วยแสงอาทิตย์ หรือวิทยาการเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ˆ

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การต่อลงดิน แหล่งกำเนิดแสงโคมไฟฟ้า การออกแบบแสงสว่างและการประหยัดพลังงาน