1.
รหัสและชื่อรายวิชา
 
 
 
 
02-027-306
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
 
 
 
 
Environmental Science
2.
จำนวนหน่วยกิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยาย
บรรยาย
3
3
หน่วยกิต
ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
0
0
หน่วยกิต
ชั่วโมง

นอกเวลา

6

ชั่วโมง
3.
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพเลือก
4.
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 
 
อ. ชัยยศ จันทร์แก้ว
5.
ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1/2554
 
 
ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 4
6.
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
 
 
 
02-022-102
 
เคมีอินทรีย์ 1
 
 
 
 
 
Organic Chemistry 1

7.
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศน์ประกอบด้วย ดิน น้ำ อากาศ และพลังงาน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับมลพิษ และผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสภาวะแวดล้อม
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันการมลพิษ
4. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำการสืบค้นและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้
6. นักศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เข้าใจในบทบาทของตนเองและมีทักษะในการทำงาน
8.
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 
 
 
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เคมีทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ได้อย่างเหมาะสมและทันตามยุคสมัย

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี ในรายวิชา 02-020-111

ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี ในรายวิชา 02-020-109
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมี ในรายวิชา 02-020-125