บทคัดย่อ

ภาษา C  เป็นภาษาหนึ่งที่นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้น าไปสร้างเป็นชุดโปรแกรมใช้งาน เป็นจ านวนมาก เพราะมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ใช้ได้หลายระบบปฏิบัติการ  เข้าถึงระบบ Hardware ได้ง่าย เป็นภาษาระดับสูง ประยุกต์ใช้งานหลากหลาย โปรแกรมมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับภาษาอื่น ๆ  หนังสือนี้ผู้รวบรวมได้พยายามน าเอาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและตัวอย่างที่ผู้ศึกษา สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  เหมาะส าหรับนักศึกษาที่จะใช้ประกอบในการเรียนเขียนโปรแกรมใน วิชา Computer Programming ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจได้ง่าย   เนื้อหามีทั้งหมด 12 บท   ผู้ศึกษาควรอ่านแล้วทดลองท าตามเพราะการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการฝึกทักษะ ทางด้านความคิด  ดังนั้นจึงต้องอาศัยเวลา การสังเกตุ ความเพียร และมีความพร้อมในการที่จะท า ความเข้าใจ และต้องการเรียนรู้ตลอดเวลา   จึงจะเพิ่มทักษะให้เกิดขึ้นได้    นักศึกษาควรที่จะท า ความเข้าใจทุกบทเรียน    เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน าไปประยุกต์ใช้งาน และพัฒนาการเขียน โปรแกรมในภาษาอื่นๆ ต่อไป