ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแนวความคิดสำคัญในการออกแบบสาขาต่าง ๆ และสัมพันธ์กับวิชาชีพฝึกฝนการอ่านเขียนและสนทนาภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ†


ความเป็นมาและความสำคัญของหลักการวาดเส้นและระบายสี ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการระบายสี ชนิดของสีที่ใช้ในการวาดภาพ เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ ให้เกิดทักษะการใช้สีในการร่างแบบ (Sketch) และภาพเสมือนจริง (Rending)