การเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแร่  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ก่อนการแปรรูป ระหว่างการแปรรูป และระหว่างการเก็บรักษา การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยสังเขป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ของสาขาวิชาฯ ต่อไป