รายวิชาเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรไทยเชิงอุตสาหกรรม การจัดทำบัญชี การเงิน การ

ธนาคาร และการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ


ศึกษากายวิภาคสรีรวิทยาในคนปกติและในภาวะเกิดพยาธิสภาพ การตรวจประเมินการปฐมพยาบาล และการให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดโรคของระบบประสาทระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบต่อมไร้ท่อ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื่อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ปกติ และในภาวะเกิดพยาธิสภาพ การตรวจประเมิน การปฐมพยาบาล และการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดโรคของระบบโครงกระดูก ข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ และระบบผิวหนัง