รายวิชานี้ทำการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากอาหารของสัตว์น้ำ โดยจะศึกษาตั้งแต่ชนิดอาหารที่เหมาะสมในสัตว์น้ำ ประโยชน์ของอาหาร การนำใช้ประโยชน์ของอาหารในสัตว์น้ำ เช่น การกิน การย่อยและการดูดซึม เป็นต้น อีกทั้งยังศึกษาขบวนการทำอาหารใช้เอง การให้อาหารสัตว์น้ำในสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มอีกด้วย

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายของปลา

ลักษณะภายนอกและภายในของปลา ระบบโครงสร้างและการเคลื่อไหว ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบโลหิต ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์  ระบบขับถ่ายและรักษาสมดุลน้ำ ระบบต่อมไร้ท่อ

เป็นวิชาที่ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำทางกายภาพ ทางเคมีและจุลชีววิทยา ตลอดจนศึกษาถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยวิธีการต่างๆ และ การเก็บรักษา