เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน การดูแล บำรุงรักษา ป้องกันมิให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการชำรุด อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษาด้วยการศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติจริงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เริ่มตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ เพื่อนำไปปลูกในฤดูต่อไป การกำเนิดของเมล็ดพันธุ์จากส่วนของดอก ภายหลังการถ่ายละอองเกสรของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการ เมล็ด องค์ประกอบของเมล็ด การงอกและการพัฒนาของเมล็ดการเก็บเกี่ยว การตากและนวด การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ โรคที่ติดต่อกับเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานสากล การผลิตและสถานภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย