เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ในแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน การดูแล บำรุงรักษา ป้องกันมิให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดการชำรุด อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษาด้วยการศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติจริงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นำไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ปีก การจัดการทางด้านสัตว์ปีก และอาหารสัตว์ปีก

สภาพและระบบการผลิตสัตว์แต่ละชนิด ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและสังคม ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต โรงเรือน อาหาร โรคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ กับการเกษตรอย่างอื่น แนวโน้มของอุตสาหกรรม การผลิตสัตว์ในประเทศ