วิชาการผลิตสุกร เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เพื่อสามารถออกไปประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกร ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง